Registraci k aktivní účasti bylo možno provést do 31. 3. 2024. V tuto chvíli se již registrace k aktivní účasti nepřijímají, již provedenou registraci je však možné na výše uvedeném odkazu upravit.

DŮLEŽITÉ INFORMACE K ODBORNÉ PREZENTACI

Věnujte prosím pozornost správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy. 
Abstrakty se zadávají výhradně v elektronické formě nejpozději do uzávěrky registrace pro aktivní účast dne 31. 3. 2024.
UPOZORNĚNÍ!!! Odeslání registrace k aktivní účasti neznamená, že jste přihlášeni k účasti na konferenci. Současně prosím proveďte Vaši registraci účastníka konference v registračním formuláři.

Nevyhovující abstrakty mohou být autorům vráceny k přepracování.

Vyrozumění o přijetí přednášky
Autoři budou o přijetí/nepřijetí přednášky informováni programovým výborem konference nejpozději 11.4. 2024 e-mailem. Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se konference a prezentovat přednášku v sekci a čase, který bude určen programovým výborem konference.

POKYNY PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKTU

Abstrakty se zadávají výhradně v elektronické formě a musejí být podány v termínu.
O přijetí/nepřijetí příspěvku a jeho zařazení bude autor vyrozuměn e-mailem.
Abstrakty nebudou redigovány, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.

POVINNÉ ÚDAJE REGISTRACE

 • prezentující autor (příjmení, jméno)
 • pracoviště
 • email autora
 • preferovaná forma (přednáška)

FORMÁT ABSTRAKTU

Název (max. 150 znaků vč. mezer)Autoři (včetně prezentujícího autora, v závorce číslo afiliace)

        Ve formátu: Příjmení J.1, Příjmení J.2, Příjmení J.3

Pracoviště – Afilace (pro každého autora, jeden autor může mít i více afiliací)

        Ve formátu: 1Instituce, Oddělení, Město, Stát, 2Instituce, Oddělení, Město, Stát,

Text abstraktu (Text by měl mít minimálně 200, maximálně 250 slov)

Struktura abstraktu:

Text abstraktu by měl jasně popisovat, co bude obsahem sdělení.
V úvodu by mělo být nastíněno téma sdělení a jeho vztah k psychosomatice.
U sdělení obsahujících výsledky výzkumné studie by měl být popsán její design a shrnuty hlavní výsledky a jejich význam pro praxi.
U teoretických sdělení musí být jasně popsáno, co je cílem sdělení a nastíněny hlavní body jeho obsahu.
U sdělení referujících o zkušenostech z praxe musí být rovněž jasně popsáno, čemu bude příspěvek věnován a jaký je jeho přínos psychosomatiku.
Abstrakt nesmí obsahovat obecná teoretická východiska (co se psychosomatika, jak je škodlivý stres apod.) podpora projektu (vyplňte pouze v případě, že chcete zmínit grantovou či firemní podporu výzkumu).

PŘEDNÁŠKY

Ke všem přednáškám v rámci programu bude k dispozici dataprojektor s počítačem vybaveným MS Office Windows, nebo Office 365. Prosíme omezit užívání vlastní techniky jen na nejnutnější případy. Přednášející mají možnost o přestávkách kontaktovat obsluhu promítací techniky a dohodnout se na formě a technických požadavcích pro svou prezentaci.

Počítačová specifikace – Instrukce pro PowerPoint

 • Prosíme, uložte Vaši prezentaci ve verzi “Prezentace aplikací PowerPoint“ (*ppt) či (*.pptx), abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich počítačích.
 • Doporučujeme uložení prezentace ve formátu PPT, PPTX před uložením ve formátu PPS

Fonty

 • Pouze fonty, které jsou součástí základní instalace MS-Windows (Czech version of Windows) budou dostupné. Použití jiných fontů může způsobit   špatné zobrazení stylu Vaší prezentace.
 • Doporučené fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma
 • Jestliže trváte na použití speciálních fontů, musíte tyto fonty uložit společně s prezentací.    

Použijte následující postup (Klikněte na “nástroje” pak “možnosti” pak “ukládání” a zaškrtněte   políčko “Vložit písma True Type”, následně prezentaci uložte).

Obrázky / Videa

 • JPG formát je nejpoužívanější program pro „vkládání“ obrázků do prezentace.
 • GIF, TIF nebo BMP formáty jsou též akceptovatelné.
 • Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení 250 dpi. Větší rozlišení obrázků pouze zvětšuje velikost souboru a nezlepší rozlišení bodů na plátně. Prosíme, komprimujte uložené obrázky v prezentaci v doporučeném rozlišení. 
 • Jestliže máte v prezentaci uložené video, prosíme, dostavte se s vyšším časovým předstihem do sálu, ve kterém proběhne Vaše přednáška, kde vyzkoušíme, zda je Váš formát videa kompatibilní s naším softwarem. 
 • VIDEO SOUBORY: Windows Media Player (*.mpeg MPEG Movie, *.avi Video for Windows, *.wmv Windows Media Video File) – přineste si vlastní codec SAMOSPUSTITELNÉ SOUBORY: Macromedia Flash Player apod. (*.exe)

Přenos prezentací a uložení

Na čem přinést prezentaci na konferenci

 • Prosíme, přineste své soubory na USB flash disc
 • Uložte všechny soubory spojené s prezentací do jedné složky. (PowerPoint, film /video soubory etc.).
 • Jestliže přednášíte více prezentací v průběhu konference, uložte si prezentace do odlišných složek a pojmenujte tak, aby nemohlo dojít k nedorozumění při ukládání do našeho systému.
 • Vždy si udělejte zálohu Vaší prezentace a na druhé medium či přenosný disk.

Kam přehrát Vaší prezentaci na konferenci

 • Prosíme, přijďte do sálu, ve kterém proběhne Vaše prezentace, ráno před začátkem sekce (sál bude otevřen minimálně 60 min před začátkem ranní sekce), během kávové přestávky nebo v obědové pauze, avšak nejméně 1 hodinu před začátkem Vaší sekce. Technik v sále Vaší prezentaci nahraje do systému tak, aby měl čas prezentaci vyzkoušet a zkontrolovat, zda se zobrazuje správně. Berte prosím na vědomí, že při nahrání přímo na sále o přestávce před Vaší sekcí nebývá čas na kontrolu.
 • Během Vašeho vystoupení budete moci svoji prezentaci ovládat pomocí dálkového ovládání, které Vám o přestávce předvede přítomný technik.
 • Po skočení konference budou všechny prezentace z našich počítačů odstraněny.

Zvukový záznam přednášky

Ze všech přednášek prezentovaných na 20. Psychosomatické konferenci, konané ve dnech 20.-22.6.2024 v Liberci bude pořízen zvukový záznam. Zvukový záznam bude veřejně sdílen na webových stránkách konference https://psychosomatika-konference.cz

Prosíme Vás o zaslání Vašeho souhlasu/nesouhlasu na e-mailovou adresu

bartunkova@bos-congress.cz do 1.6.2024.

VŠECHNY ŘEČNÍKY ZDVOŘILE ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ ČASU PREZENTACE.

K dispozici bude časomíra.