Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé české psychosomatiky,

dva roky utekly jako voda a opět tu máme tradiční celostátní psychosomatickou konferenci. Tentokrát dokonce výroční. Letos je to přesně 20 let, kdy se konala první psychosomatická konference v Liberci. Před ní proběhlo deset psychosomatických konferencí na jiných místech. A ta úplně první už v roce 1979, v tehdejší Československé socialistické republice. Ve zcela jiné době, společenské atmosféře a situaci ve zdravotnictví včetně pozice psychosomatiky v medicíně. Někteří odvážní průkopníci tehdejšího rozvoje psychosomatiky v našich končinách už nejsou mezi námi. Jiní stále aktivně působí, předávají své zkušenosti a vychovávají už několikátou další generaci psychosomaticky uvědomělých odborníků. Úsilí vytrvalých kolegů a kolegyň navzdory různým překážkám přineslo ovoce. Co dříve bylo občasným setkáváním zapálených nadšenců, stalo se postupně pravidelnou, každé dva roky se opakující odbornou událostí, která se konala v posledních dvou dekádách nejprve v prostorách liberecké Krajské vědecké knihovny a posléze v kampusu Technické univerzity Liberec (TUL). V obou případech v prostředí architektonických skvostů, jež umocnily interdisciplinární charakter a přátelskou atmosféru setkávání reprezentantů české a slovenské psychosomatické komunity s občasnou zahraniční návštěvou.

Mottem letošní konference je „Kam kráčíš, česká psychosomatiko?“. Odráží další, již probíhající generační výměnu, nabízí možnou reflexi dosavadního vývoje i aktuální situace, vybízí k úvahám o dalším směřování. Možná opět stojíme na pomyslné křižovatce, a tak je na místě rozpoutat mezioborovou debatu o tom, kterým směrem se vydat a o jaké cíle společně usilovat. Máme na co navazovat a zároveň máme před sebou spoustu úkolů. Psychosomatická medicína stále u nás nemá takové postavení jako v některých jiných evropských zemích. Zároveň máme závazek rozvíjet to, co se našim předchůdcům a současným kolegům podařilo. Konference může být skvělým odrazovým můstkem ke zvýšení povědomí o psychosomatice jak mezi odbornou, tak laickou veřejností. Je příležitostí ke sdílení klinických zkušeností, nových poznatků, výsledků výzkumů a také navázání nebo oživení kolegiálně-přátelských vztahů. Doufejme, že stejně jako v předchozích letech se v prostorách TUL setkají v hojném počtu lékařky a lékaři nejrůznějších klinických oborů, fyzioterapeuti a fyzioterapeutky, psychologové a psycholožky, psychoterapeuti, psychoterapeutky a další odborníci. Prostě všichni, jejichž zájmem je léčebná péče o stonající na těle anebo na duši s vnímáním všech bio-psycho-socio-spirituálních souvislostí. A ještě jedna věc. Kromě odborné roviny mají konference včetně té psychosomatické i společenský význam. Existence jakýchkoli společenství, jež se utvářejí kolem sdílených hodnot, cílů a poznání je jistou formou opory a zdrojem naděje změny k lepšímu. To je obzvláště důležité dnes, v časech nejistoty, narušené soudržnosti a nepředvídatelných zvratů.

Na červnové setkání v Liberci se těší programový výbor konference a výbor Společnosti psychosomatické medicíny ČLS J.E.P.

David Skorunka

Souhrnné informace o konferenci: