Korektivní emoční zkušenost (dále KEZ) je jedním z účinných faktorů psychoterapie.  Její navozování je tradičně situováno do dyády terapeut – klient, resp. mezi členy terapeutické skupiny.  V Pesso Boyden psychomotorické terapii je KEZ přemístěna z interpersonálního uspořádání do hypotetické, fiktivní reality, která je ztvárňována scénickými postupy (připisování symbolického významu  prostoru terapeutické místnosti, objektům, tělesnému doteku, pohybu, přímé řeči, aktérům v rolích).

Scénické  postupy jsou v psychoterapii využívány po desetiletí v rámci praxe řady psychoterapeutických škol.  Při jejich provádění hraje tradičně klíčovou roli terapeutova  intuitivnost a improvizace.  PBSP  používá těchto nástrojů naopak kontrolovaně, postupně a cíleně, s naprostým vyloučením improvizace.  Jasná definovanost  intervencí, zdá se, umožňuje ověřování jejich účinnosti na rigorózní metodologické úrovni.

V přednášce provedu krátkou historickou sondu napříč příbuznými psychoterapeutickými školami využívajícími dramatické a tělesně kontaktní postupy,  nastíním relevanci pojmu scéničnost a zmíním osobitý vklad PBSP do způsobu navozování KEZ.

Dále popíši výzkum, v němž jsem klinicky zjevnou účinnost scénických postupů ověřoval  za rigorózních experimentálních podmínek v rámci doktorského studia na FFUK.  Seznámím auditorium s výsledky výzkumu a  načrtnu další výzkumné možnosti, které by se mohly otevřít s využitím metodologie vycházející z logiky intervencí, jak je zavedla PBSP.

Mgr. Jan Siřínek, Ph.D (1966)

Klinický psycholog v soukromé praxi v Praze. Mezinárodně certifikovaný PBSP terapeut a předseda České asociace PBSP.  Kromě své běžné klinické praxe se podílí odborně, publikačně i organizačně na adaptaci metody v prostředí České republiky. Koncem září 2019 předsedal 7. Mezinárodní konferenci PBSP „Science and good practice“ konané v Praze.

Scénické postupy v psychoterapii a měření jejich efektivity při navozování korektivní emoční zkušenosti, Mgr. Jan Siřínek, Ph.D

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *