ABSTRAKTA:

V případě zájmu o aktivní účast na psychosomatické konferenci zašlete abstrakt příspěvku elektronickou formou vědeckému sekretariátu konference: MUDr. Vladislav Chvála: e-mail: chvala@sktlib.cz

Hlavní důraz příspěvků budiž soustředěn na bio-psycho-sociálních aspekty v různých klinických oborech a na spolupráci jednotlivých resortů. Přednášky, dílny, diskusní panely. Vítána jsou témata dotýkající se filosofických, etických i duchovních aspektů psychosomatické péče, hranic, které rozdělují i spojují. Programový výbor této konference pokládá za důležitý prostor pro diskusi, počítejte s tím, prosím, při přípravě svého vystoupení.

PŘÍSPĚVKY na konferenci psychosomatické medicíny mohou být prezentovány ve formě přednášky, posteru, workshopu nebo semináře. Přednášky budou prezentovány v plenárním jednání (20‘ + 10‘ diskuse), semináře či workshopy budou probíhat paralelně 90 minut. Uveďte preferovanou formu příspěvku. O konečném zařazení příspěvku rozhodne programový výbor konference na svém zasedání na základě zaslaného souhrnu. V případě přijetí budou autoři vyzváni též k zaslání fotografie a krátkého CV pro uvedení do sborníků konference.

ROZSAH abstrakta je 1800 znaků včetně mezer, bez  formátování textu, formát souboru doc, docx, odt nebo rtf

TÉMATA PŘÍSPĚVKŮ:

Psychosomatická medicína dle převažujícího jazyka jednotlivých pomáhajících profesí:

  1. Psychosomatický přístup v ordinaci lékaře (symptomy, diagnostika, rozhovor, edukace, intervence, kazuistiky, integrace, etika)
  2. Psychosomatický přístup v ordinaci klinického psychologa (metody, teorie, výzkum, kazuistiky, integrace, spolupráce s lékaři, týmy, etika)
  3. Psychosomatický přístup v oblasti fyzioterapie (symptomy, diagnostika, terapie, kazuistiky, týmy, spolupráce, etika)
  4. Psychosomatický příznak v rodině (rodina a nemoc, komunikace s pacientem, teorie, výzkum, kazuistiky, rodinná terapie, integrace, etika)
  5. Psychosomatický přístup dalších pomáhajících profesí (Speciální pedagogové, pedagogové, sociální pracovníci, etc.)
  6. Společnost a nemoc (Které trendy ve společnosti mohou zhoršovat bio-psycho-sociální rovnováhu a tím přispívat ke zhoršování zdraví společnosti? Co zvyšuje odolnost a zlepšuje zdraví? Politika a zdraví. Obchod se zdravím.)
  7. Výzkum v psychosomatice  

DŮLEŽITÉ TERMÍNY PRO ZÁJEMCE O AKTIVNÍ ÚČAST NA KONFERENCI:

TERMÍN PRO ZASLÁNÍ ABSTRAKT: Do 31. 12. 2019 Po tomto termínu již nemusí být přijata žádná další práce

INFORMACE O ZAŘAZENÍ příspěvku do programu konference bude autorům zaslána do: 28. 2. 2020

SBORNÍK: Kromě sborníku abstraktů bude vydána kolektivní monografie z vybraných příspěvků. Monografie bude vydána ve spolupráci s VŠTVS Palestra, s.r.o., editorem bude doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. 

PREZENTACE: Prezentace nejlépe v programu PowerPoint odevzdejte organizátorům nejpozději ráno v den přednášky, aby mohlo být promítání vyzkoušeno.

Během konference bude pořizován zvukový záznam většiny přednášek, který bude účastníkům k dispozici na webu konference. Je možné vyjednat, aby nebyl záznam v jednotlivých případech pořizován. Projekt Edumed může nahrávat videozáznamy přednášek pro využití pří e-lerningu na svém webu, jen se souhlasem přednášejících.

VYŽÁDANÉ PŘEDNÁŠKY: Odměna autorovi 1000,-Kč. Vyzvaným zahraničním hostům konference hradí cestu a ubytování.